Instalacje odgromowe

Do bardzo ważnych gałęzi działalności naszej firmy należą instalacje odgromowe – z języka angielskiego – LPS, czyli Lightning Protection System, a popularnie nazywane piorunochronami. instalacja odgromowa chroni obiekty budowlane przed porażeniami, które mogą wyniknąć z atmosferycznych wyładowań piorunowych.

Aby instalacja odgromowa spełniała swoje zadanie musi być skonfigurowana w odpowiedni sposób. Prawidłowa instalacja chroniąca budynek przed wyładowaniami składa się z takich elementów jak:

  • zwody – które przyjmują bezpośrednio wyładowania.
  • przewody odprowadzające – łączą zwody z przewodami uziemiającymi,
  • przewody uziemiające – łączą przewody odprowadzające z uziomem,
  • zaciski probiercze – to rozłączane połączenia śrubowe pomiędzy przewodem odprowadzającym i przewodem uziemiającym, stosuje się je w celu sprawdzenia ciągłości galwanicznej nadziemnej części instalacji odgromowej lub umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu,
  • uziom – odprowadza ładunek elektryczny do metalowych części, które umieszcza się w gruncie.

Najważniejszym zadaniem instalacji odgromowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku podczas burzy, gdy dochodzi do wyładowań. Instalacja przejmuje prąd piorunowy przy pomocy układu zwodów, odprowadza go do ziemi i rozprasza dzięki układowi uziomowemu.  Skuteczność i bezpieczeństwo instalacji odgromowych wykonywanych przez naszą firmę zapewnienia wysoko wyspecjalizowany zespół fachowców.